Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ:ΕΝΑΣ "ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ" ΘΥΜΑΤΑΙ

Tον μήνα Οκτώβριον του 1940 υπηρετούσα ως έφεδρος αξιωματικός εις το 5ον Σύνταγμα Πεζικού Τρικάλων Θεσσαλί­ας, εις το οποίον, συνυπηρετούσε , εκτός των άλλων συμπατριωτών μας, και ο αείμνηστος εξ Άργους Αξιωματικός Ανδρέας Μπόμπος. Την 18ην Οκτωβρίου επεσκεύθη το Σύνταγμα ο Σωματάρχης του Β' Σώματος Στρατού στρατηγός κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος , εκ Ναυπλίου , όστις εις επείγουσαν συγκέντρωσιν των αξιωματικών μας ανεκοίνωσαν , εκτός των άλλων , επί λέξει και τα εξής «Κύριοι, η μετά της Ιταλίας σύρραξις είναι αναπόφευκτος. Δεν μας χωρίζουν παρά ημέραι. Να ετοιμάσετε αμέσως τα τμή­ματα σας και το συντομότερων, ει δυνατόν σήμερον, να αναχωρήση το Σύνταγμα διά τα σύνορα.Πράγματι, παρά την αιφνιδιαστικήν αποκάλυψιν του στρατηγού, εν σπουδή και με νέους άνδρας αφιχθέντας εν τω μεταξύ εκ Τριπόλεως , συνεπληρώθη κατά το δυνατόν το Σύνταγμα και το Τάγμα εις το οποίον υπηρετούσα με Διοικητήν τον Αντισυνταγματάρχην Νικήταν ο οποίος εφονεύθη κατά την μάχην της Πίνδου, και την 25ην Οκτωβρίου εφθάσαμε στον Πεντάλοφον. Κατά την 7ην περίπου βραδυνήν της 26ης Οκτωβρίου , ευρισκόμενος μετά δύο ετέρων αξιωματικών εις το καφενείον του χωρίου, ειδοποιήθημεν από εντεταλμένον στρατιώτην, ότι μας ζητούσε επειγόντως ο Διοικητής ο οποίος , όταν μετέβημεν εις το προσωρινόν γραφείον του Τάγματος, μας αvεκοίνωσεν επί λέξει:«Προ ολίγου μου ετηλεφώνησεν ο Δαβάκης ότι οι Ιταλοί έχουν παραταχθή δι' επίθεσιν. Να προετοιμάσετε σχετικώς τους στρατιώτας και άμα τη έω να αναχωρήση το Τάγμα δια το Επταχώριον.» Κατόπιν της σοβαρότητος της καταστάσεως, την 3ην απογευματινήν της 27ης Οκτωβρίου 1940 και μετά σύντομον πορείαν επί δυσβάτου και ημιονικής στενωπού, το Τάγμα έφθασεν εις Επταχώριον, εις την είσοδον του οποίου μας υπεδέχθη, ως ενθυ­μούμαι, ο τότε λοχαγός Σαλιαγκάκος ο οποίος , μετά την τακτοποίησιν των λόχων, εις διαφόρους θέσεις υποδειχθείσας, μας ωδήγησεν εις την οικίαν όπου το στρατηγείον του Συνταγματάρχου Δαβάκη όστις μας υπεδέχθη βηματίζων εντός του δωματίου - γραφείου του , φέρων εις την ζώνην του :δύο χειροβομβίδας και μετά σύντομον εισαγωγήν μας είπεν: «Τα τμήματα να τεθούν εν επιφυλακή, διότι οι Ιταλοί έχουν παραταχθή δι' επίθεσιν…" και ενώ οι δυνάμεις μας τελούσαν εν επιφυλακή , περί την 4ην πρωινήν της 28ης Οκτωβρίου ηκούσθη το πρώτο βλήμα πυροβόλου από τα σύνορα και εν συνεχεία μας ανεκοινώθη, με τα υπάρχοντα τότε μέσα διαβιβάσεων, ότι από της στιγμής εκείνης ευρισκόμεθα εις πόλεμον μετά της Ιταλίας. Δεν είχαν περάσει ούτε δύο ώρες περίπου από της κηρύξεως του πολέμου, όταν αφίχθη κατεπειγόντως εις Επταχώριον ο Μέραρχος στρατηγός Βάσσος Βραχνός και κατόπιν προηγηθείσης ζωηράς συζητήσεως μεταξύ του στρατηγού Βραχνού και του Συνταγματάρχου Δαβάκη , εδόθη διαταγή προς το Τάγμα μας να προωθηθή εις τα σύνορα. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας εφθάσαμεν εις την Λυκοράχην περί την 4ην απογευματινήν ώραν και ελάβαμε θέσεις ακριβώς έναντι των υψωμάτων της εισβαλούσης εις το ελληνικόν έδαφος Ιταλικής μεραρχίας αλπινιστών Φεράρα.
(Πηγή: Αργολικά Νέα της 21/11/1976 .Φυλ.300)

Δεν υπάρχουν σχόλια: